Home » » Phân trang cho trang add to cart bằng php và mysql

Phân trang cho trang add to cart bằng php và mysql

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013 | 01:06

      Phân trang web không là vấn đề khó, nhưng chúng ta thường thấy dạng phân trang tương đối đơn giản , phức tạp nhất mình thấy là phân trang cho forums tự viết , add to cart .
Hôm này mình sẽ trình bày cái phân trang cho trang " Add to cart ", trang "Add to cart " như phần hướng dẫn trước , bây giời mình phân trang cho nó bởi vì nếu như số lương sản phẩm nhiều chúng ta không thể để nó ở một trang được mà phải chia ra nhiều trang.
    Các bước thực hiện :

A. PHẦN "Add to cart ":

1. Tạo database : shopping

2. Tạo các table :

--
-- Table structure for table `customers`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `customers` (
  `serial` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `email` varchar(80) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `address` varchar(80) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `phone` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`serial`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=1 ;


--
-- Dumping data for table `customers`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `orders`
--


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `orders` (
  `serial` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `date` date NOT NULL,
  `customerid` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`serial`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=1 ;


--
-- Dumping data for table `orders`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `order_detail`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `order_detail` (
  `orderid` int(11) NOT NULL,
  `productid` int(11) NOT NULL,
  `quantity` int(11) NOT NULL,
  `price` float NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;


--
-- Dumping data for table `order_detail`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `products`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products` (
  `serial` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `description` varchar(500) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `price` float NOT NULL,
  `picture` varchar(500) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`serial`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=7 ;

3. Tạo file "connect.php" :

<?php

$doman = 'localhost';
$username = 'root';
$password = 'huy';
$databasename = 'shopping';
$connect = mysql_connect($doman, $username, $password);
mysql_query("SET character_set_results=utf8", $connect);
mb_language('uni');
mb_internal_encoding('UTF-8');
mysql_select_db($databasename, $connect);
mysql_query("set names 'utf8'",$connect);
  session_start();

?>

4. Tạo file "function.php" :

<?php
 function get_product_name($pid){
  $result=mysql_query("select name from products where serial=$pid");
  $row=mysql_fetch_array($result);
  return $row['name'];
 }
 function get_price($pid){
  $result=mysql_query("select price from products where serial=$pid");
  $row=mysql_fetch_array($result);
  return $row['price'];
 }
 function remove_product($pid){
  $pid=intval($pid);
  $max=count($_SESSION['cart']);
  for($i=0;$i<$max;$i++){
   if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){
    unset($_SESSION['cart'][$i]);
    break;
   }
  }
  $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']);
 }
 function get_order_total(){
  $max=count($_SESSION['cart']);
  $sum=0;
  for($i=0;$i<$max;$i++){
   $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid'];
   $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty'];
   $price=get_price($pid);
   $sum+=$price*$q;
  }
  return $sum;
 }
 function addtocart($pid,$q){
  if($pid<1 or $q<1) return;
  
  if(is_array($_SESSION['cart'])){
   if(product_exists($pid)) return;
   $max=count($_SESSION['cart']);
   $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid;
   $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q;
  }
  else{
   $_SESSION['cart']=array();
   $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid;
   $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q;
  }
 }
 function product_exists($pid){
  $pid=intval($pid);
  $max=count($_SESSION['cart']);
  $flag=0;
  for($i=0;$i<$max;$i++){
   if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){
    $flag=1;
    break;
   }
  }
  return $flag;
 }


?>

5. Tạo file "products.php" :

<?php


 include("/var/www/shopping/connect/connect.php");
 include("/var/www/shopping/products/sony/functions.php");
 if(isset($_REQUEST['command']))
 {
  if($_REQUEST['command']=='add' && $_REQUEST['productid']>0){
   $pid=$_REQUEST['productid'];
   $q = 1;
   if(is_array($_SESSION['cart'])){ 
    $pid=intval($pid); 
    $max=count($_SESSION['cart']); 
    for($i=0;$i<$max;$i++){ 
     if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ 
      $flag = 1;
      break;
     } else {
      $flag = 0;
     }
    }
    if($flag == 1)
    {
     $quan = $_SESSION['cart'][$i]['qty'];
     $quan = $quan + 1;
     $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $quan;
     $i = $max;
    } else { 
     $max=count($_SESSION['cart']); 
     $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; 
     $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; 
     $i = $max;
    }
   }else{ 
   $_SESSION['cart']=array(); 
   $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; 
   $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; 
   } 
  }
  
   //addtocart($pid,1);
   header("location: shoppingcart.php");
   exit();
 }
?>

<html >
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


<style type="text/css">
table, td, th
{
border:1px solid blue;
background-color:green;
}
</style>


<script language="javascript">
 function addtocart(pid){
  document.form1.productid.value=pid;
  document.form1.command.value='add';
  document.form1.submit();
 }
</script>

</head>
<body>
<form name="form1">
 <input type="hidden" name="productid" />
    <input type="hidden" name="command" />
</form>
<div align="center">
 <table cellpadding="2px" width="550px">
  <?php
   mysql_query("SET character_set_results=utf8", $connect);
   $result="select * from products";
   $result = mysql_query( $result, $connect);
   while($row=mysql_fetch_array($result)){
  ?>
     <tr>
         <td><img src="<?php echo $row['picture'];?>" /></td>
            <td>  Name:  <b><?php echo $row['name'];?></b><br/>
 Description: <?php echo $row['description'];?><br/>
                    Price: $<?php echo $row['price'];?>
<br/><br/>
                    <input type="button" value="Add to Cart" onclick="addtocart(<?php echo $row['serial'];?>)" />
   </td>
  </tr>
        
        <?php } ?>
    </table>
</div>
</body>
</html>

6. Tạo file "shoppingcart.php"

<?php
 include("/var/www/shopping/connect/connect.php");
 include("/var/www/shopping/products/sony/functions.php");
 if(isset($_REQUEST['command']))
 {
  if($_REQUEST['command']=='delete' && $_REQUEST['pid']>0){
   remove_product($_REQUEST['pid']);
  }
  else if($_REQUEST['command']=='clear'){
   unset($_SESSION['cart']);
  }
  else if($_REQUEST['command']=='update'){
   $max=count($_SESSION['cart']);
   for($i=0;$i<$max;$i++){
    $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid'];
    $q=intval($_REQUEST['product'.$pid]);
    if($q>0 && $q<=999){
     $_SESSION['cart'][$i]['qty']=$q;
    }
    else{
     $msg='Some proudcts not updated!, quantity must be a number between 1 and 999';
    }
   }
  }
 }
?>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Shopping Cart</title>
<script language="javascript">
 function del(pid){
  if(confirm('Do you really mean to delete this item')){
   document.form1.pid.value=pid;
   document.form1.command.value='delete';
   document.form1.submit();
  }
 }
 function clear_cart(){
  if(confirm('This will empty your shopping cart, continue?')){
   document.form1.command.value='clear';
   document.form1.submit();
  }
 }
 function update_cart(){
  document.form1.command.value='update';
  document.form1.submit();
 }
</script>
</head>


<body>
<form name="form1" method="post">
<input type="hidden" name="pid" />
<input type="hidden" name="command" />
 <div style="margin:0px auto; width:600px;" >
    <div style="padding-bottom:10px">
     <h1 align="center">Giỏ Hàng Của Bạn </h1>
    
    </div>
     <div style="color:#F00"><?php if(isset($msg)) {echo $msg;}?></div>
     <table border="3" cellpadding="5px" cellspacing="1px" style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:11px; background-color:#E1E1E1" width="100%">
     <?php
   if(isset($_SESSION['cart']))
   {
    if(is_array($_SESSION['cart'])){
     echo '<tr border="4" bgcolor=blue style="font-weight:bold"><td>Serial</td><td>Name</td><td>Price</td><td>Qty</td><td>Amount</td><td>Options</td></tr>';
     $max=count($_SESSION['cart']);
     for($i=0;$i<$max;$i++){
      $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid'];
      $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty'];
      $pname=get_product_name($pid);
      if($q==0) continue;
    ?>
      <tr bgcolor="#FFFFFF"><td><?php echo $i+1;?></td><td><?php echo $pname;?></td>
      <td>$ <?php echo get_price($pid);?></td>
      <td><input type="text" name="product<?php echo $pid;?>" value="<?php echo $q;?>" maxlength="3" size="2" /></td>                    
      <td>$ <?php echo get_price($pid)*$q;?></td>
      <td><a href="javascript:del(<?php echo $pid?>)">Remove</a></td></tr>
    <?php    
     }
    ?>
     <tr border="3"  bgcolor=green ><td><b>Order Total: $<?php echo get_order_total();?></b></td><td colspan="5" align="right"> <input type="button" value="Continue Shopping" onclick="window.location='products.php'" /> <input type="button" value="Clear Cart" onclick="clear_cart()"> <input type="button" value="Update Cart" onclick="update_cart()"><input type="button" value="Place Order" onclick="window.location='billing.php'"></td></tr>
    <?php
    }
    else{
     echo "<tr bgColor='#FFFFFF'><td>There are no items in your shopping cart!</td>";
    }
   } else{
     echo "<tr bgColor='#FFFFFF'><td>There are no items in your shopping cart!</td>";
    }
  ?>
        </table>
    </div>
</form>
</body>
</html>

7. Tạo file "billing.php" :

<?php
 include("/var/www/shopping/connect/connect.php");
 include("/var/www/shopping/products/sony/functions.php");
 if(isset($_REQUEST['command'])) {
  if($_REQUEST['command']=='update'){
   $name=$_REQUEST['name'];
   $email=$_REQUEST['email'];
   $address=$_REQUEST['address'];
   $phone=$_REQUEST['phone'];
   
   $result=mysql_query("insert into customers values('','$name','$email','$address','$phone')");
   $customerid=mysql_insert_id();
   $date=date('Y-m-d');
   $result=mysql_query("insert into orders values('','$date','$customerid')");
   $orderid=mysql_insert_id();
   
   $max=count($_SESSION['cart']);
   for($i=0;$i<$max;$i++){
    $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid'];
    $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty'];
    $price=get_price($pid);
    mysql_query("insert into order_detail values ($orderid,$pid,$q,$price)");
   }
   die('Thank You! your order has been placed!');
  }
 }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Billing Info</title>
<script language="javascript">
 function validate(){
  var f=document.form1;
  if(f.name.value==''){
   alert('Your name is required');
   f.name.focus();
   return false;
  }
  f.command.value='update';
  f.submit();
 }
</script>
<style type="text/css">
table, td
{
border:1px solid blue;
background-color:green;
}
</style
</head>


<body>
<div align="center">
        <h1 align="center"> Mat Hang</h1>
        <table border="2" cellpadding="2px">
         <tr  style="font-weight:bold">
                <td> Mat Hang:</td>
                <td> So Luong:</td>
                 <td>Don Gia:</td>            
            </tr>
   
   <?php if(isset($_SESSION['cart'])){
    if(is_array($_SESSION['cart'])){     
     $max=count($_SESSION['cart']);
     for($i=0;$i<$max;$i++){
      $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid'];
      $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty'];
      $pname=get_product_name($pid);
   ?>   
    <tr><td> <?php echo $pname;?></td> <td> <?php echo $q;?> </td><td> <?php echo get_price($pid);?></td>
     </tr>   
   <?php }?>
  <?php }?>
  <?php } ?>
  
        </table>
 </div>
<form name="form1" onsubmit="return validate()">
    <input type="hidden" name="command" />
 <div align="center">
        <h1 align="center"> Thong Tin Khach Hang</h1>
        <table border="1" cellpadding="2px">
         <tr><td>Order Total:</td><td><?php echo get_order_total();?></td></tr>
            <tr><td>Your Name:</td><td><input type="text" name="name" /></td></tr>
            <tr><td>Address:</td><td><input type="text" name="address" /></td></tr>
            <tr><td>Email:</td><td><input type="text" name="email" /></td></tr>
            <tr><td>Phone:</td><td><input type="text" name="phone" /></td></tr>
            <tr><td><input type=button onclick="window.print()" value='Print this page'></td><td><input type="submit" value="Place Order" /></td></tr>
        </table>
 </div>
</form>
</body>
</html>


 =>Để chạy thử phần " Add to cart " các bạn nên sửa lại đường dẫn các file nha, insert dữ liệu vào table "products " :  serial ,name, ..... . 


B. PHẦN PHÂN TRANG :

1. Tạo file " pagination.css" :

@charset "utf-8";
/* CSS Document */

table {
    *border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */
    border-spacing: 0;
    width: 450px; 
text-transform:capitalize;   
}
 tr{
    background: #FFFFD9;
}    
    
 td,th {
    border-left: 1px solid #ccc;
border-right: 1px solid #ccc;
    border-top: 1px solid #ccc;
border-bottom: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
    text-align:center    
}

th {
    background-color: #dce9f9;
    background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ebf3fc), to(#dce9f9));
    background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:    -moz-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:     -ms-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:      -o-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:         linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    -webkit-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset; 
    -moz-box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset;  
    box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset;        
    border-top: none;
    text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5); 
}


.paginate {
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
padding: 3px;
margin: 3px;
}

.paginate a {
padding:2px 5px 2px 5px;
margin:2px;
border:1px solid #999;
text-decoration:none;
color: #666;
}
.paginate a:hover, .paginate a:active {
border: 1px solid #999;
color: #000;
}
.paginate span.current {
    margin: 2px;
padding: 2px 5px 2px 5px;
border: 1px solid #999;
font-weight: bold;
background-color: #999;
color: #FFF;
}
.paginate span.disabled {
padding:2px 5px 2px 5px;
margin:2px;
border:1px solid #eee;
color:#DDD;
}
li{
padding:4px;
margin-bottom:3px;
background-color:#FCC;
list-style:none;}
ul{margin:6px;
padding:0px;}

2. Sửa nội dung file "products.php" ở phía trên như sau :

<?php


 include("/var/www/shopping/connect/connect.php");
 include("/var/www/shopping/products/sony/functions.php");
 if(isset($_REQUEST['command']))
 {
  if($_REQUEST['command']=='add' && $_REQUEST['productid']>0){
   $pid=$_REQUEST['productid'];
   $q = 1;
   if(is_array($_SESSION['cart'])){ 
    $pid=intval($pid); 
    $max=count($_SESSION['cart']); 
    for($i=0;$i<$max;$i++){ 
     if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ 
      $flag = 1;
      break;
     } else {
      $flag = 0;
     }
    }
    if($flag == 1)
    {
     $quan = $_SESSION['cart'][$i]['qty'];
     $quan = $quan + 1;
     $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $quan;
     $i = $max;
    } else { 
     $max=count($_SESSION['cart']); 
     $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; 
     $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; 
     $i = $max;
    }
   }else{ 
   $_SESSION['cart']=array(); 
   $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; 
   $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; 
   } 
  }
  
   //addtocart($pid,1);
   header("location: shoppingcart.php");
   exit();
 }
?>

<html >
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="pagination.css" rel="stylesheet" type="text/css" />


<script language="javascript">
 function addtocart(pid){
  document.form1.productid.value=pid;
  document.form1.command.value='add';
  document.form1.submit();
 }
</script>

</head>


<body>
<form name="form1">
 <input type="hidden" name="productid" />
    <input type="hidden" name="command" />
</form>


<table width="450"  border="1" align="center" cellspacing="0">
  <tr>
    <th width="25"  scope="col">Sản Phẩm</th>  
    <th scope="col">Mô Tả sản Phẩm</th>    
   
  </tr>
    
    <?php  
$connect=mysql_connect("localhost","root","huy");
$sdb=mysql_select_db("shopping",$connect);

$tableName="products"; //page name
$targetpage = "products.php";  
$limit =1;     //limit of dispaly
$query = "SELECT COUNT(*) as num FROM $tableName";
$total_pages = mysql_fetch_array(mysql_query($query));
$total_pages = $total_pages[num];
$stages = 1;
$page = mysql_escape_string($_GET['page']);
if($page){
$start = ($page - 1) * $limit; 
}else{
$start = 0;
}
    // Get page data
$sel = mysql_query("select * FROM $tableName LIMIT $start, $limit");
while($row1=mysql_fetch_array($sel))
  {
  $id=$id=$row1['serial'];;
?>
<tr align="left"  >
    <td align="left" >
    <img src="<?php echo $row1['picture'];?>" />
<?php echo $row1['name'];?>
<?php echo "<br/>";?>
<?php echo "<br/>";?>
 Giá Bán:$<?php echo $row1['price'];?>
<?php echo "<br/>";?>
<?php echo "<br/>";?>
    <input type="button" value=" Mua " onclick="addtocart(<?php echo $row1['serial'];?>)" />
<?php echo "<br/>";?>
    </td>
   
    <td> <?php echo $row1['description'];?>
</td>
  
   
    
  </tr>
  <?php  } ?>
<tr><td colspan="2" >
<?php
// Initial page num setup
if ($page == 0){$page = 1;}
$prev = $page - 1;
$next = $page + 1;
$lastpage = ceil($total_pages/$limit);
$LastPagem1 = $lastpage - 1;
$paginate = '';
if($lastpage > 1)
{

$paginate .= "<div class='paginate'>";
// Previous
if ($page > 1){
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$prev'>previous</a>";
}else{
$paginate.= "<span class='disabled'>previous</span>"; }

// Pages
if ($lastpage < 7 + ($stages * 2)) // Not enough pages to breaking it up
{
for ($counter = 1; $counter <= $lastpage; $counter++)
{
if ($counter == $page){
$paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
}else{
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}
}
}
elseif($lastpage > 5 + ($stages * 2)) // Enough pages to hide a few?
{
// Beginning only hide later pages
if($page < 1 + ($stages * 2))
{
for ($counter = 1; $counter < 4 + ($stages * 2); $counter++)
{
if ($counter == $page){
$paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
}else{
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}
}
$paginate.= "...";
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$LastPagem1'>$LastPagem1</a>";
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$lastpage'>$lastpage</a>";
}
// Middle hide some front and some back
elseif($lastpage - ($stages * 2) > $page && $page > ($stages * 2))
{
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=1'>1</a>";
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=2'>2</a>";
$paginate.= "...";
for ($counter = $page - $stages; $counter <= $page + $stages; $counter++)
{
if ($counter == $page){
$paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
}else{
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}
}
$paginate.= "...";
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$LastPagem1'>$LastPagem1</a>";
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$lastpage'>$lastpage</a>";
}
// End only hide early pages
else
{
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=1'>1</a>";
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=2'>2</a>";
$paginate.= "...";
for ($counter = $lastpage - (2 + ($stages * 2)); $counter <= $lastpage; $counter++)
{
if ($counter == $page){
$paginate.= "<span class='current'>$counter</span>";
}else{
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$counter'>$counter</a>";}
}
}
}
// Next
if ($page < $counter - 1){ 
$paginate.= "<a href='$targetpage?page=$next'>next</a>";
}else{
$paginate.= "<span class='disabled'>next</span>";
}
$paginate.= "</div>";
}
 echo $total_pages.' Trang';
 // pagination
 echo $paginate;
?>
</td>

</tr>
</table>


</body>
</html>


C.  VIDEO DEMO :
0 nhận xét:

Đăng nhận xét