thumbnail

Chèn Google Translate bằng biểu tượng cờ các quốc gia vào blog

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008 | 01:23

thumbnail

Các mã màu dành cho Blogger

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008 | 20:52