Home » » Đặt bộ máy tìm kiếm của Xalo.vn vào blog

Đặt bộ máy tìm kiếm của Xalo.vn vào blog

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009 | 00:54

• Hướng dẫn đặt search box trên trang của bạn

Hướng dẫn tích hợp Xalo.vn

  1. Tạo search box

Thêm đoạn code sau vào trong thẻ head

<head>

….

<link href="http://xalo.vn/api.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>

….

</head>

Chèn đoạn mã HTML sau vào trang mà bạn cần đặt ô tìm kiếm (search box) và trang hiển thị kết quả

<!-- Begin - Xalo Search Box-->

<form action="<trang hiển thị kết quả>" method="get"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>

<input type="text" name="q"/></td><td><input class="xalo-search" type="image" alt="Tìm" src="http://xalo.vn/xalo-search.png"/><input type="hidden" name="d" value="<your.domain.com.vn> "/></td></tr>

<tr><td>

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="bottom" nowrap="true">Cung cấp bởi &nbsp;</td><td><a href="http://xalo.vn"><img class="xalo-logo" src="http://xalo.vn/1.gif" border="0" alt="Xalo - Tìm kiếm"/></a></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>

</form>

<!-- End - Xalo Search Box-->

  1. Tạo trang hiển thị kết quả

  • Thêm đoạn code sau vào trong thẻ head

 

</body>

<script language="javascript">

<head>

….

<script src="http://xalo.vn/vn.xalo.API-xs.nocache.js" language="javascript"></script>

….

</head>

  • Xác định vùng hiển thị kết quả: Thêm đoạn code sau vào vị trí bạn muốn hiển thị kết quả.

<div id="xalo">Đang tải….</div>

  • Thêm đoạn code sau

document.write('<sc'+'ript language = "javascript" src="http://xalo.vn/api.js?key=xxx&t='

+new Date().getTime()+'"></sc'+'ript>');

</script>

</html>

Nguồn http://xalo.vn/searchbox.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét