Home » » code blogspot lấy bài viết liên quan theo lable

code blogspot lấy bài viết liên quan theo lable

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013 | 09:33

Dưới đây là cách bạn tìm kiếm trên google.
Bài viết liên quan theo nhiều label cho blogspot
Code bài viết liên quan theo nhiều label cho blogspot
Bài viết liên quan theo nhiều nhãn cho blogspot
Có quá nhiều bài viết nhưng mỗi bài lại có một ưu, nhược điểm riêng nhưng với thủ thuật của mình đã khắc phục được tất cả các nhược điểm đó hãy xem mình làm như thế nào.
Với 1 thủ thuật blogspot: "Bài viết liên quan - Related posts" dựa trên nhiều label (nhãn) và đã được sửa lỗi hiển thị font Tiếng Việt của đoạn code gốc.
Bằng cách này sẽ hiển thị được nhiều bài viết liên quan đến nhiều label hơn, hướng visitor đến những bài cùng chủ đề tốt hơn cho việc seo của bạn. Hướng dẫn cách thêm Bài viết liên quan theo nhiều label cho blogspot
<!-- related post --> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <div class='widget-content'> <h2>Các bài liên quan</h2> <div id='saliproit183'/><br/><br/> &lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt; homeUrl3 = &quot;khamphablog.blogspot.com&quot;;maxNumberOfPostsPerLabel = 6;maxNumberOfLabels = 3; function listEntries10(json) { var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;); var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ? json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel; for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; var alturl; for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) { alturl = entry.link[k].href; break; } } var li = document.createElement(&#39;li&#39;); var a = document.createElement(&#39;a&#39;); a.href = alturl; var txt = document.createTextNode(entry.title.$t); a.appendChild(txt); li.appendChild(a); ul.appendChild(li); } for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) { if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) { var raw = json.feed.link[l].href; var label = raw.substr(homeUrl3.length+21); label = decodeURIComponent(label); var txt = document.createTextNode(label); var h = document.createElement(&#39;h4&#39;); h.appendChild(txt); var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;); div1.appendChild(h); div1.appendChild(ul); document.getElementById(&#39;saliproit183&#39;).appendChild(div1); } } } function search10(query, label) { var script = document.createElement(&#39;script&#39;); script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;); script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;); document.documentElement.firstChild.appendChild(script); } var labelArray = new Array(); var numLabel = 0; <b:loop values='data:posts' var='post'> <b:loop values='data:post.labels' var='label'> textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;; var test = 0; for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++) if (labelArray[i] == textLabel) test = 1; if (test == 0) { labelArray.push(textLabel); var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ? labelArray.length : maxNumberOfLabels; if (numLabel &lt; maxLabels) { search10(homeUrl3, textLabel); numLabel++; } } </b:loop> </b:loop> &lt;/script&gt; </div> </b:if><br/><!-- /related post -->
Chú ý:
Bạn sẽ pải thay đổi cho phù hợp với cách sắp xếp hiển thị bài viết liên quan theo nhãn phù hợp
Thay khamphablog.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn, lưu ý không có "/" ở cuối nhé.
maxNumberOfPostsPerLabel là tối đa số bài viết hiển thị ở mỗi nhãn (label). Ở code trên là mình để là 6
maxNumberOfLabels là số nhãn (label) sẽ được hiển thị. Ở code trên là mình để là 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét