Home » » Hướng dẫn thêm comment facebook vào blogspot

Hướng dẫn thêm comment facebook vào blogspot

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013 | 07:41

Tương tác giữa người dùng trên các mạng xã hội với blogspot hoặc website tăng lượt truy cập gián tiếp giúp blog của bạn nổi bật hơn trên các kết quả tìm kiếm. và bạn muốn chèn khung comment facebook vào blogspot mà chưa biết cách làm thì đây là bài Hướng dẫn thêm comment facebook vào blogspot.

Sau đây là một thủ thuật blogspot nhỏ giới thiệu tới cả nhà.


Hướng dẫn thêm comment facebook vào blogspot
Hướng dẫn thêm comment facebook vào blogspot

code blogspot thêm comment facebook vào blogspot.

1. Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </body>. đoạn code này là của facebook .


<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>Và đoạn code sau lên trên thẻ đóng


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="540"></div>';
//]]>
</script>Một số lưu ý nhỏ ở đây :
data-num-post=5 : số comment được hiển thị. Nếu vượt quá sẽ tự động gộp comment
data-width=540 : chiều rộng khung comment facebook hiển thị

Bây giời mới đến giai đoạn thêm vào

Tìm một trong các đoạn code như sau: <b:include data='post' name='post'/>
Rồi thêm ngay dưới nó đoạn code sau:


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>Lưu lại vậy là Xong !


Video hướng dẫn thêm comment facebook vào blogspot

0 nhận xét:

Đăng nhận xét