Home » » Xây dựng tính năng thêm, sửa, xóa của một album nhạc bằng Zend Framework trên Linux

Xây dựng tính năng thêm, sửa, xóa của một album nhạc bằng Zend Framework trên Linux

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013 | 05:21


Mình viết bài thì rất hạn chế ly thuyết, điễn dải nhiều ,vì mình nghèo văn ,các bạn thông cảm nha !


Các bước thực hiện:

1. Tạo database trong mysql : z-click ( terminal : create database z-click; )

2. Tạo 1 table trong database z-click : albums
CREATE TABLE albums (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
artist varchar(100) NOT NULL,
title varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);

3. Chèn vào table  albums nội dung sau :

INSERT INTO albums (artist, title)
VALUES
('Paolo Nutine', 'Sunny Side Up'),
('Florence + The Machine', 'Lungs'),
('Massive Attack', 'Heligoland'),
('Andre Rieu', 'Forever Vienna'),
('Sade', 'Soldier of Love');

3. Trong terminal ,di chuyển con trỏ đến thư mục cài đặt ZendFramework , nhập vào lần lược các dòng lệnh sau:

zf create action add Index
zf create action edit Index
zf create action delete Index

4. Trong terminal ,di chuyển con trỏ đến thư mục cài đặt ZendFramework , nhập vào  dòng lệnh sau:

zf create db-table Albums albums

5. từ đường dẫn  .. /application/models/DbTable/Albums.php ,mở file Albums.php lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại


<?php
class Application_Model_DbTable_Albums extends Zend_Db_Table_Abstract
{
protected $_name = 'albums';
public function getAlbum($id)
 {
$id = (int)$id;
$row = $this->fetchRow('id = ' . $id);
if (!$row) {
throw new Exception("Could not find row $id");
 }
return $row->toArray();
 }
public function addAlbum($artist, $title)
 {
$data = array(
'artist' => $artist,
'title' => $title,
 );
$this->insert($data);
 }
public function updateAlbum($id, $artist, $title)
 {
$data = array(
'artist' => $artist,
'title' => $title,
 );
$this->update($data, 'id = '. (int)$id);
 }
public function deleteAlbum($id)
 {
$this->delete('id =' . (int)$id);
 }
}

6. Trong terminal ,di chuyển con trỏ đến thư mục cài đặt ZendFramework , nhập vào  dòng lệnh sau:

zf enable layout

7. từ đường dẫn  .. /application/layouts/scripts/layout.phtml  ,mở file layout.phtml lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại :

<?php
$this->headMeta()->appendHttpEquiv('Content-Type', 'text/html;charset=utf-8');
$this->headTitle()->setSeparator(' - ');
$this->headTitle('Zend Framework Tutorial');
echo $this->doctype(); ?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<?php echo $this->headMeta(); ?>
<?php echo $this->headTitle(); ?>
<?php echo $this->headMeta(); ?>
<?php echo $this->headTitle(); ?>
<?php echo $this->headLink()->prependStylesheet($this->baseUrl().'/css/site.css'); ?>
</head>
<body>
<div id="content">
<h1><?php echo $this->escape($this->title); ?></h1>
<?php echo $this->layout()->content; ?>
</div>
</body>
</html>

8.  Tạo file site.css  theo đường daazn sau : .. /public/css/site.css ( tạo folder css nữa  nha ) ,sau đó lại cho code sau vào , save lại :

body,html {
margin: 0 50px;
font-family: Verdana,sans-serif;
}
h1 {
font-size: 1.4em;
color: #008000;
}
a {
color: #008000;
}
/* Table */
th {
text-align: left;
}
td, th {
padding-right: 5px;
}
/* style form */
form dt {
width: 100px;
display: block;
float: left;
clear: left;
}
form dd {
margin-left: 0;
float: left;
}
form #submitbutton {
margin-left: 100px;
}

9.   từ đường dẫn     .. /application/views/scripts/index/index.phtml ,mở file index.phtml lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại :

<?php
$this->title = "My Albums";
$this->headTitle($this->title);
?>
<p><a href="<?php echo $this->url(array('controller'=>'index',
'action'=>'add'));?>">Add new album</a></p>
<table>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Artist</th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
<?php foreach($this->albums as $album) : ?>
<tr>
<td><?php echo $this->escape($album->title);?></td>
<td><?php echo $this->escape($album->artist);?></td>
<td>
<a href="<?php echo $this->url(array('controller'=>'index',
'action'=>'edit', 'id'=>$album->id));?>">Edit</a>
<a href="<?php echo $this->url(array('controller'=>'index',
'action'=>'delete', 'id'=>$album->id));?>">Delete</a>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>


10.  từ đường dẫn     .. /application/forms/Album.php ,mở file Album.php lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại :


<?php
class Application_Form_Album extends Zend_Form
{
public function init()
{
$this->setName('album');
$id = new Zend_Form_Element_Hidden('id');
 $id->addFilter('Int');
$artist = new Zend_Form_Element_Text('artist');
$artist->setLabel('Artist')
->setRequired(true)
->addFilter('StripTags')
->addFilter('StringTrim')
->addValidator('NotEmpty');
$title = new Zend_Form_Element_Text('title');
$title->setLabel('Title')
->setRequired(true)
->addFilter('StripTags')
->addFilter('StringTrim')
->addValidator('NotEmpty');
$submit = new Zend_Form_Element_Submit('submit');
$submit->setAttrib('id', 'submitbutton');
$this->addElements(array($id, $artist, $title, $submit));
}
}

11.   từ đường dẫn     .. /application/views/scripts/index/add.phtml, mở file add.phtml lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại :

<?php
$this->title = "Add new album";
$this->headTitle($this->title);
echo $this->form ;
?>

12.    từ đường dẫn     ..  /application/views/scripts/index/edit.phtml, mở file edit.phtml lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại :

<?php
$this->title = "Edit album";
$this->headTitle($this->title);
echo $this->form ;
?>

13.   từ đường dẫn     ..  /application/views/scripts/index/delete.phtml  , mở file delete.phtml lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại :

<?php
$this->title = "Delete album";
$this->headTitle($this->title);
?>
<p>Are you sure that you want to delete
 '<?php echo $this->escape($this->album['title']); ?>' by
 '<?php echo $this->escape($this->album['artist']); ?>'?
</p>
<form action="<?php echo $this->url(array('action'=>'delete')); ?>" method="post">
<div>
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $this->album['id']; ?>" />
<input type="submit" name="del" value="Yes" />
<input type="submit" name="del" value="No" />
</div>
</form>

14. từ đường dẫn     .. /application/controllers/IndexController.php  , mở file IndexController.php lên , cho đoạn code sau vào ,rồi save lại :

<?php

class IndexController extends Zend_Controller_Action
{

    public function init()
    {
        /* Initialize action controller here */
    }

    public function indexAction()
    {
        // action body
$albums = new Application_Model_DbTable_Albums();
$this->view->albums = $albums->fetchAll();
    }

    public function aboutAction()
    {
        // action body
    }

    public function vcdAction()
    {
        // action body
    }

    public function showsAction()
    {
        // action body
    }

    public function contactAction()
    {
        // action body
    }

    public function newsAction()
    {
        // action body
    }

    public function addAction()
    {
        // action body

$form = new Application_Form_Album();
$form->submit->setLabel('Add');
$this->view->form = $form;
if ($this->getRequest()->isPost()) {
$formData = $this->getRequest()->getPost();
if ($form->isValid($formData)) {
$artist = $form->getValue('artist');
$title = $form->getValue('title');
$albums = new Application_Model_DbTable_Albums();
$albums->addAlbum($artist, $title);
$this->_helper->redirector('index');
} else {
$form->populate($formData);
}
}

    }

    public function editAction()
    {
$form = new Application_Form_Album();
$form->submit->setLabel('Save');
$this->view->form = $form;
if ($this->getRequest()->isPost()) {
$formData = $this->getRequest()->getPost();
if ($form->isValid($formData)) {
$id = (int)$form->getValue('id');
$artist = $form->getValue('artist');
$title = $form->getValue('title');
$albums = new Application_Model_DbTable_Albums();
$albums->updateAlbum($id, $artist, $title);
$this->_helper->redirector('index');
} else {
$form->populate($formData);
}
} else {
$id = $this->_getParam('id', 0);
if ($id > 0) {
$albums = new Application_Model_DbTable_Albums();
$form->populate($albums->getAlbum($id));
}
}

    }

    public function deleteAction()
    {
if ($this->getRequest()->isPost()) {
$del = $this->getRequest()->getPost('del');
if ($del == 'Yes') {
$id = $this->getRequest()->getPost('id');
$albums = new Application_Model_DbTable_Albums();
$albums->deleteAlbum($id);
}
$this->_helper->redirector('index');
} else {
$id = $this->_getParam('id', 0);
$albums = new Application_Model_DbTable_Albums();
$this->view->album = $albums->getAlbum($id);
}
    }


}


14.  Sửa lại file application như sau :

[production]
phpSettings.display_startup_errors = 0
phpSettings.display_errors = 0
includePaths.library = APPLICATION_PATH "/../library"
bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php"
bootstrap.class = "Bootstrap"
appnamespace = "Application"
resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH "/controllers"
resources.frontController.params.displayExceptions = 0
resources.layout.layoutPath = APPLICATION_PATH "/layouts/scripts/"
resources.view[] =
resources.view.doctype = "XHTML1_STRICT"

// phan nay dung ket noi csdl, ban nen thay doi cho phu hop nha

resources.db.adapter = "Pdo_Mysql"
resources.db.params.charset = "utf8"
resources.db.params.host = "localhost"
resources.db.params.username = "root"
resources.db.params.password = "huy"
resources.db.params.dbname = "z_click"

//

[staging : production]

[testing : production]
phpSettings.display_startup_errors = 1
phpSettings.display_errors = 1

[development : production]
phpSettings.display_startup_errors = 1
phpSettings.display_errors = 1
resources.frontController.params.displayExceptions = 1

15. Sửa lại file Bootstap.php như sau :
<?php

class Bootstrap extends Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap
{

protected function _initDoctype()
{
      $this->bootstrap('view');
      $view = $this->getResource('view');
$view->doctype('XHTML1_STRICT');

}
}

16. Tài lệu : https://docs.google.com/file/d/0B6JhErFMAx7saE5raFBycWdodzQ/edit

17. Video demo : http://www.youtube.com/watch?v=tV1Pw-cJ6VM&feature=youtu.be0 nhận xét:

Đăng nhận xét