Home » » Cách cài đặt Webserver : Apache2, PHP5, phpMyAdmin trên Linux Mint 15

Cách cài đặt Webserver : Apache2, PHP5, phpMyAdmin trên Linux Mint 15

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013 | 07:14

I . Cài đặt Apache2 ( Installing Apache 2):
1. Cài đặt :
Mở Terminal lên, tại dấu nhắt đợi lệnh, gõ :
sudo apt-get install apache2
gõ Enter
sau đó terminal hỏi password ,nhập pass vào
gõ Enter
sau đó pha tách trà ngồi nhăm nhi, phì phà điếu thuốc chờ quá trình cài đặt.
Khi quá trình cài đặt kết thúc ,bạn reset lại apache2 bằng lệnh sau :
sudo /etc/init.d/apache2 restart
hoặc :
sudo service apache2 restart

2. Kiểm tra Apache 2 cài thành công chưa (Checking Apache 2 installation):
Mở trình duyệt lên, gõ vào thanh địa chỉ :
gõ Enter
nếu bạn thấy có các dòng chữ sau thì bạn đã cài thành công
! It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.

3. Sửa lỗi Apache2 ( Troubleshooting Apache2 ):
a. thấy có thông báo : could not determine the server's fully qualified domain name
tại terminal gõ:
gksu "gedit /etc/apache2/conf.d/fqdn"
sau đó copy và pass dòng sau vào, save lại :
ServerName localhost
b. lỗi đường dẫn : trong terminal gõ lệnh sau:
gksudo gedit /etc/ apache2/sites-available/mysite
tìm đến dòng :"DocumentRoot" thay phía sau nó thành "/var/www/" , dòng "<Directory " thay phía sau thành "/var/www/> " ,sau đó save lại .
gõ tiếp :
sudo a2dissite default
Enter
sudo a2ensite mysite
Enter
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Enter
echo '<b>Hello! It is working!</b>' > /war/www/trangchu.html
mở trình duyệt :http://localhost , hoặc http://127.0.0.1
Chú ý: khi bạn không đủ quyền thưc thi thư mục nào đó ( đọc, ghi ,tạo ,xoá ) thì bạn nên dùng quyền superuser để phân quyền cho user.

II . Cài đặt PHP5 ( Installing PHP 5 ):
1. Cài PHP 5:
Mở terminal lên và gõ :
sudo apt-get install php5
Entersudo a2enmod php5
Enter
sudo cp /etc/apache2/mods-enabled/php5 /etc/apache2/mods-availble/php5
Enter
Mở file php.ini bàng quyền root, đổi "short_open_tag = on" thành "short_open_tag = off" , rồi save lại :
gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
Sau cùng rà reset lại server:
sudo service apache2 restart
2. Kiểm tra PHP5 ( Checking PHP 5 installation):
Trong thư mục "var/www", tạo file " test.php" , có nội dung " <?php May ha buoi ! ; ?> " . Sau đó mở trình duyệt, gõ :http://localhost/test.php ", nếu xuất hiện nội dung " May ha buoi " thì bạn cài thành công PHP5 rồi .

Sau khi cài xong bạn gõ tiếp 2 lệnh sau trong terminal:
sudo mv /etc/php5/apache2/php.ini /etc/php5/apache2/php.ini.bak
sudo cp -s /usr/share/php5/php.ini-development /etc/php5/apache2/php.ini

III . Cài đặt phpMyAdmin ( Installing phpMyAdmin ):
1. Cài đặt (install ):
Mở terminal, gõ vào :
mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
Enter
gksu "gedit /etc/mysql/my.cnf"
Enter
sau đó tìm đến dòng " bind-address = localhost " thay bàng "bind-address = IP ( của máy bạn ) " ,rồi save lại.
mysql -u root -p
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('password_de dang nhap phpmyadmin ')
Enter
Sau đó mở trình duyệt lên gõ : http://localhost/phpmyadmin để xem kết quả .

2. Kiểm tra :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét