Home » , , » Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot

Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013 | 09:33

Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot

Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot. Cách thêm Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot . Widget bài viết ngẫu nhiên có ảnh cho blogspot. Code Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot

Cách thực hiện

B1: Đăng nhập blogspot => Bố cục => Thêm tiện ích rồi Chọn Tiện ích HTML/JavaScript 
B2: Copy đoạn code bên duwois vào tiện ích HTML/JavaScript nhấn lưu

<style>#random-posts img{float:left;margin-right:10px;border:1px solid #999;background:#FFF;width:36px;height:36px;padding:3px}
</style>

<ul id='random-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var rdp_numposts=5;
var rdp_snippet_length=150;
var rdp_info='yes';
var rdp_comment='Nhận xét';
var rdp_disable='Tắt Nhận xét';
var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json){a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rdp_posturl=rdp_posturl+'?m=0'}var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"}}};document.write('<li>');document.write('<img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'"/>');document.write('<div><a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_snippet+'">'+rdp_posttitle+'</a></div>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
</script>
</ul>

Chú ý: 

  • Thay 5 bằng số bài viết bạn muốn hiển thị
  • 150 là số ký tự của đoạn trích dẫn nội dung bài đăng. 
  • Nếu không muốn hiển thị thông tin ngày tháng đăng bài và số nhận xét hãy thay yes thành ký tự bất kỳ khác.


Widget bài viết ngẫu nhiên không có hình ảnh cho blogspot

B1: Đăng nhập blogspot => Bố cục => Thêm tiện ích rồi Chọn Tiện ích HTML/JavaScript 
B2: Copy đoạn code bên duwois vào tiện ích HTML/JavaScript nhấn lưu

<div id="random-posts"></div>
<script type="text/javascript">
function getRandomPosts(json) {
    var maxEntries = 10;
    var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
    var indexPosts = new Array();
    for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
        indexPosts[i] = i;
    }
    indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
    if (maxEntries > numPosts) {
        maxEntries = numPosts;
    }
    var container = document.getElementById('random-posts');
    var ul = document.createElement('ul');
    for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
        var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
        var li = document.createElement('li');
        var a = document.createElement('a');
        a.title = entry.title.$t;
        for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
            if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
                a.href = entry.link[j].href;
                break;
            }
        }
        a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
        li.appendChild(a);
        ul.appendChild(li);
    }
    container.appendChild(ul);
}
</script>
<script src="http://bittuot.blogspot.com//feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>

Chú ý: Thay  http://bittuot.blogspot.com   thành đường link blogspot của bạn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét