Home » » Tạo drop down menu cho label ( nhãn )

Tạo drop down menu cho label ( nhãn )

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008 | 17:36

Bạn có muốn hiển thị label ( nhãn ) bằng một drop down menu như thế này

image

 

thay vì như thế này không ?

image

 

 

Nếu muốn hiển thị một drop down menu thì hãy vào Chỉnh Sửa HTML chọn Mở rộng mẫu tiện ích và  tìm đoạn code phía dưới :

 

<ul>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<li>
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<data:label.name/>
<b:else/>
<a expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
(<data:label.count/>)
</li>
</b:loop>
</ul> và thay thế tất cả bằng đoạn code sau : 
<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:100%'>

<option>Mục Lục</option>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>
(<data:label.count/>)
</option>
</b:loop>
</select> Cuối cùng là Lưu Mẫu . chúc bạn thành công

0 nhận xét:

Đăng nhận xét